ÚVOD | AKCE | NOVINKY | OBCHODNÍ PODMÍNKY | JAK NAKUPOVAT | KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

NAŠE NABÍDKA

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti 

Karel Klátil, IČ: 43323766

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Karel Klátil, IČ: 43323766, DIČ: CZ6807040856 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále též „kupující“)

 

OBSAH:

I.         Základní údaje o provozovateli internetového obchodu

 www.puzzle-hlavolamy.cz

II.       Vymezení pojmů

III.      Zabezpečení a ochrana osobních údajů

IV.     Provozní doba

V.       Ceny

VI.     Objednávka

VII.    Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

VIII.  Dodací podmínky

IX.      Platební podmínky

X.       Způsob dopravy

XI.      Reklamační řád

XII.    Způsob vyřízení reklamace

XIII.  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

XIV.   Závěrečná ustanovení

 

Nákup v internetovém obchodě www.puzzle-hlavolamy.cz a právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, vztahujícími se na podnikatele, jakož i předpisy souvisejícími, bez uplatnění zákonných ustanovení chránících zájmy spotřebitelů. Ustanoveními těchto VOP se řídí právní vztahy mezi prodávajícím a podnikateli jen případě, je-li tak výslovně uvedeno, přičemž v jiných případech se na podnikatele tyto VOP nevztahují. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument Způsoby dopravy a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Tyto obchodní podmínky obdrží kupující taktéž v potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem nad rámec běžného užívání produktu, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupující bere na vědomí, že je nezbytné, aby tyto VOP důkladně prostudoval před objednáním zboží.

 

I. Základní údaje o provozovateli (prodávajícím) internetového obchodu puzzle-hlavolamy.cz

Karel Klátil

Strážov 257  34021 Strážov IČ: 43323766 DIČ: CZ6807040856

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH.

Mobil: +420607932027

E-mail: info@puzzle-hlavolamy.cz

Živnostenský list vydán 2.7.2008 u MěÚ Klatovy č.j. ŽO/4023/08

Bankovní spojení: CZK 2600088236/ 2010 Fiobank

 

II. Vymezení pojmů

Kupní (spotřebitelská) smlouva či jen smlouva – smlouva kupní, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku v případě oboustranné modifikace závazku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP spolu s reklamačním řádem prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz článek VI. Objednávka. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.  Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a ochrany oprávněných zájmů jejích účastníků a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Technické specifikace produktů se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - je spotřebitel  uváděn též jako „zákazník“.

Závazným provedením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem).

 

III. Zabezpečení a ochrana informací (ochrana osobních údajů)

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Výjimkou jsou údaje poskytnuté dopravci, sloužící k rychlé a komfortní dodávce Vámi objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytovány výlučně dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky. Kupující předá pouze osobní údaje o své osobě, v přesné a úplné podobě, a dává prodávajícímu svůj souhlas k zpracování osobních údajů, v předaném rozsahu (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail), pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy. Zákazník svým svobodným rozhodnutím, stisk tlačítka „Objednat“, dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností.

 

IV. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně.

 

V. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Uvedené ceny jsou koncové a zahrnují DPH, popř. další daně a poplatky. Recyklační poplatky, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, jsou uvedeny zvlášť. To se netýká případných poplatků za dopravné, které bude před odesláním objednávky přehledně přičtena k ceně zboží dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v on-line e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu za zboží. Tímto však není dotčena volba kupujícího k úhradě kupní ceny zboží předem. Ve výjimečných případech je však prodávající, zejména pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz čl. VI. Objednávka), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

 

VI. Objednávka

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má případně možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti s tím, že není-li uvedeno jinak, je nabídka zboží a jeho cena platná po dobu zobrazení v on-line e-shopu.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 Prostřednictvím elektronického obchodu na www.puzzle-hlavolamy.cz (dále jen „e-shop“) nebo   elektronickou poštou na adrese eshop@puzzle-hlavolamy.cz  Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost (například cena produktu či měrná jednotka) a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví. V případě nesouhlasu objednávajícího si vyhrazujeme právo objednávku stornovat. V případě využití on-line e-shopu pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Je nezbytné, aby kupující věnoval kontrole objednávky před jejím odesláním náležitou pozornost. K potvrzení objednávky dojde jejím odesláním. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (viz dále) či v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, se kterými jste seznámeni před vlastním uskutečněním objednávky.

 

VII. Odstoupení od smlouvy a  zrušení objednávky

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží (bez uvedení důvodu a bez sankce), pokud byla smlouva uzavřena v e-shopu nebo po telefonu. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu na níže uvedenou adresu, nejpozději do 14 dne od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden níže. V případě odstoupení od smlouvy zašle kupující zboží zpět prodávajícímu na adresu shodnou s adresou pro odstoupení od smlouvy (formou cenného balíku do ruky – nikoli dobírkou) nebo je tam po předchozí domluvě předá, a to vše bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 od odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu:    Karel Klátil Strážov 257 34021 Strážov

Zboží musí kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, bez známek používání, nepoškozené, čisté. Kupující spotřebitel ve smyslu § 1833 odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, kdy v takovém případě může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Kupní cena za vrácené zboží bude kupujícímu spotřebiteli vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy obdobným způsobem, jakým je přijal, případně po domluvě lze provést vrácení peněz i jiným vhodným způsobem, nejlépe pak bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. Spolu s kupní cenou za vrácené zboží bude kupujícímu vrácena též přiměřená hodnota nákladů na dodání zboží kupujícímu, přičemž však platí, že pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (k osobnímu převzetí se nepřihlíží). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen ve smyslu § 1832 odst. 4 občanského zákoníku vyplatit kupujícímu výše uvedené finanční prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo nezvratně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu eshop@puzzle-hlavolamy.cz nebo telefonicky na čísle +420 607932027.

 

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p.. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin od převzetí. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží odesláno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do čtyř pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit. V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. Zboží bude odesláno dle skladových možností. V případě, že objednané zboží není skladem, bude kupující obratem upozorněn na kontaktní e-mail o dostupnosti a dodání. Lhůta pro dodání bude tímto prodloužena.

 

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:  V hotovosti při osobním odběru //  platba předem bankovním převodem, (zde je expedice uskutečněna až po jejím připsání na BÚ prodávajícího), //   na dobírku při doručení objednávky (Česká pošta, PPL. Hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné )

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím. Ceny jsou platné v době objednávky. Ceny zboží jsou konečné a jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH. Expediční poplatky účtujeme ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Připočítává se k ceně objednávky dle vybrané doručovací služby. Cena je vždy uvedena kompletní, včetně DPH. Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR. Při dodání do zahraničí si vyhrazujeme právo přizpůsobit ceny podle rozsahu zásilky. Balné neúčtujeme. Ostatní podmínky nákupu zde neupravené se řídí §1810 a paragrafy následujícími občanského zákoníku.

 

X. Způsob dopravy

1) Osobní odběr:  Karel Klátil Strážov 257 340 21 Strážov//   Vyčkejte prosím vždy na potvrzení e-mailem, že je Vaše objednávka připravena k vyzvednutí.  

2) Přepravní služba PPL :    Ceny:     platba převodem na účet 145 Kč     platba na dobírku 165 Kč // Při objednávce nad 3 000,- Kč je doprava po celé ČR ZDARMA

3) Doručení Českou poštou :   Ceny:    platba převodem na účet 135 Kč    platba na dobírku 155 Kč  // Při objednávce nad 3 000,- Kč je doprava po celé ČR ZDARMA

 

XI. Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Karel Klátil Strážov 257 340 21 Strážov IČO:43323766 DIČ:CZ6807040856, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího. Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy. Pro uplatnění reklamace je vždy nutné vyplnit Reklamační protokol. Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě (dokladu o prodeji) či jiném průkazném dokladu. Při prodeji spotřebního zboží je kupující  spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců  od převzetí. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců), která se vztahuje na vady, které se u spotřebního zboží vyskytnou v uvedené době od převzetí a ve které je kupující oprávněn uplatnit právo z vady. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád). Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera DOPORUČUJEME provést spolu s dopravcem kontrolu vnějšího stavu zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Doporučujeme poškozenou zásilku NEPŘEBÍRAT a odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší společnosti oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: eshop@puzzle-hlavolamy.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Místem pro uplatnění reklamace je: Karel Klátil Strážov 257 34021 Strážov

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat na své náklady přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, vyplněný reklamační protokol, kopii přepravního listu, kopii dokladu o koupi, záruční list (pokud byl ke zboží dodán) podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže). Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku POUZE VE FORMĚ CENNÉHO BALÍKU DO RUKY, NIKOLIV DOBÍRKOU. Náklady na zaslání zboží v případě reklamace nese kupující. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného zapojení, či nevyhovujícího napětí, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití): Mechanickým poškozením zboží // elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,  - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,  - neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,  - zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami//   provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů //  zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy //   zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

XII. Způsob vyřízení reklamace

V případě, že zboží má po převzetí kupujícím vady (dále jen „vadné plnění“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího a charakteru závady buď výměnou věci, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo její opravou. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti. Výše uvedené neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo vadu sám způsobil. Skutečností, že věc nemá vady se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který  prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Spotřebitel má, v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva: Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace, končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím neupravuje zákon o ochraně spotřebitele a úprava občanského zákoníku týkající se prodeje zboží v obchodě. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vadného plnění (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Další práva spojená vadným plněním

Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu, případně též způsobem, který vyžádal v rámci reklamace, přičemž je výslovně sjednáno, že postačí informace formou e-mailu. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího, nedojde-li k jiné dohodě. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění, a to ve výši v daném místě a čase obvyklé. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.


XIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.1.2023 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Ty

NÁKUPNÍ KOŠÍK

Košík zobrazit košík

PŘIHLÁŠENÍ


nová registrace
zapomenuté heslo

AKCE

Čelní nakladač pro traktory řady 3000
Čelní nakladač pro traktory řady 3000


NOVINKY

NEJPRODÁVANĚJŠÍ